Uprawnienia do produkcji zbiorników ciśnieniowych i bezciśnieniowych

Posiadamy uprawnienia Urzędu Dozoru Technicznego (nr UC-15-59-W/1-02) do wytwarzania stałych zbiorników bezciśnieniowych i ciśnieniowych.

Zbiorniki stalowe a uprawnienia Urzędu Dozoru Technicznego

Wszystkie zbiorniki bezciśnieniowe oraz  ciśnieniowe produkowane przez Pomarol S.A. spełniają wymagania UDT: 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 18.09.2001 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadać zbiorniki bezciśnieniowe i niskociśnieniowe przeznaczone do magazynowania materiałów ciekłych zapalnych Dz. U. Nr 113 Poz. 1211

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 21.11.2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi dalekosiężne do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie Dz. U. Nr 243 Poz. 2063

Zbiorniki ciśnieniowe i bezciśnieniowe mają nadany znak typu przez Prezesa Głównego Urzędu Miar:

zbiorniki 1-komorowe PL T 06 192 

decyzja nr ZT 216/2006

zbiorniki 2-komorowe PL T 05 222

decyzja nr ZT 263/2005, ZZT 32/2006

zbiorniki 3-komorowe PL T 04 3

decyzja nr ZT 179/2004, ZZT 12/2006, ZZT 67/2006

zbiorniki 4-komorowe PL T 06 192

decyzja nr ZT 216/2006